www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Условия за обучение

 • Заниманията започват в 09:00 ч. и приключват в 17:00 ч.
 • Обедната почивка е от 12:30 до 13:30;
 • Две кафе паузи (вкл. кафе, сода, натурален сок);
 • Всеки курсист получава учебни материали, разработени и издадени от създателя на съответния продукт или технология (Oracle/Microsoft);
 • Брой на обучаваните в група: 6 – 16 човека. 

Удобства: 
 • Безплатен достъп до телефон;
 • Достъп до учебна зала за самообучение и/или затвърждаване на наученото чрез упражнения;
 • Съдействие за резервации в хотел;
 • Достъп до библиотека със специализирана литература; 


Лични данни


В заявката за обучение на клиент личните данни се обработват от „ТехноЛогика“ ЕАД, ЕИК 201593301, с търговски адрес: гр. София 1421, ул. „Червена стена” 46, с цел участие в обучение, на основание чл. 6(1)б. от Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни, а именно предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. Личните данни се съхраняват за срок от 3 години при провеждане на обучението, а в случай, че не се сключи договор за обучение – за срок от 3 месеца. Тази информация може да бъде обработвана и за по-дълъг срок, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции, към които тя е относима.

ТехноЛогика ЕАД предоставя личните данни на партньори (само за курсовете на Oracle University), когато това е необходимо, за участие в обучение и издаване на сертификат за преминат курс.


Права във връзка с обработването на личните данни

При обработване на личните данни имате правата, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:

• Право на достъп до тях, право да изисквате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им и право на преносимост на данните, ако са налице предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това;

• Право да изисквате да бъдат уведомени трети лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия;

• Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушени. Надзорният орган в България е: Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; уебсайт: https://www.cpdp.bg.


Можете да отправяте запитвания и искания за упражняване на правата, свързани със защита на личните данни, към длъжностното лице по защита на данните на „ТехноЛогика“ ЕАД на e-mail: DPO@technologica.com; телефон: 02/91912 вътр. 270.

Полезна информация


Контакти:

Петя Андреева
Мениджър
Учебна дейност

тел: +359 2 91 91 2 вътр.161
е-mail: pandreeva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46