www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

TL ETL Engine

TL ETL Engine е авторско решение на ТехноЛогика предназначено за автоматизация на процесите по взаимосвързани обработки на потоци информация. Решението подпомага бързата реализация на системи, чието предназначение изисква да импортират голям обем разнородни по тип, вид и формат данни от външни източници (външни системи и бази данни). TL ETL Engine съкращава времето за разработка и предлага улеснения при реализацията на определени процеси свързани с импорта.

За нуждите на дейностите по импорт и експорт чрез TL ETL Engine се дефинират набор от входни интерфейси, всеки от които има предварително зададен формат на данните, структура и начин на извличане. В зависимост от вида и начина им на съхранение в базата данни, се избира подходящия начин за тяхното извличане – само променените от предишното зареждане данни или всички данни от съответния тип. Процесът по извличане на информацията е автоматизиран и с удобни възможности за настройка, като за целта се използва мета описание на целия процес по извличане, зареждане и трансформация на данните.

Основни етапи при работа с TL ETL Engine са:
• Зареждането на данни от външни системи (данните се съхраняват в междинна област в базата данни на системата);
• Валидация;
• Почистване;
• Интегриране;
• Трансформация.

Целта е в резултат на тези процеси и обработки да се получат чисти, интегрирани и качествени данни, годни за зареждане в структурите на централната база данни. Нашето решение води пълна статистика за извършените дейности по зареждането, трансформирането и почистването на данните. Поддържа се и отчет с детайлна информация за откритите грешки и несъответствия след всяко зареждане. След валидацията на данните се дефинират различни нива на грешки в зависимост от степента на значимост на грешката. За някои видове грешки, е предвидена възможност да се дефинират алгоритми за отстраняване.

При наличие на некоректни данни се поддържат някои от следните действия:
• Поставяне на стойности по подразбиране;
• Прекалкулиране/преизчисляване на зависими полета;
• Изтриване на грешни стойности;
• Преформатиране на данните;
• Обобщаване на данни.

За грешките, за които не биха могли да се дефинират алгоритми за почистване, се поддържа интерфейс за тяхното интерактивно отстраняване. Ако е необходимо могат да бъдат дефинирани и версии на обработената информация. Алгоритми за промяна на данните се дефинират не само за грешните данни. Такива алгоритми са необходими и за достигане на високо ниво на качество на данните. В това се включва категоризацията, интегрирането и унифицирането на данните. Решението дава възможност за поддържане на журнал за всички действия извършени с входните данни – вид действие, потребител извършил промяната, стара стойност, нова стойност, дата на промяната и пр.

TL ETL Engine не изисква лицензиране и не се предлага като самостоятелен продукт. Предназначен е за вграждане в информационни системи в подсистемите за интеграция и обмен на данни.

Полезна информация


Решението е успешно внедрявано при следните клиенти:

• НЗОК;
• Булбанк;
• БНБ;
• Банксервиз;
• Алианц Холдинг;
• ДФ Земеделие;
• ING Банк.

Материали за изтегляне