www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

GDPR Compliance Manager

От 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, който има задължителен характер. За средните и големи организации предизвикателството е да идентифицират и прегледат за съответствие с Регламента стотици бизнес процеси, в които се събират, съхраняват и обработват лични данни.

Внедряването на Регламента включва следните основни етапи:

1. Преглед на процесите и ИТ системите за съответствие с Регламента (GAP анализ).
2. Дефиниране на несъответствия с Регламента и мерки за постигане на съответствие.
3. Внедряване на мерките за постигане на съответствие.
4. Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни съгласно изискванията на чл. 30 от Регламента.

Продуктът GDPR Compliance Manager представлява уеб-базирано приложение, което е специално разработено от ТехноЛогика, за да подпомогне организациите да постигнат пълно съответствие с Регламента.

GDPR Compliance Manager позволява на Администраторите на лични данни да поддържат следните регистри:

• Регистър на бизнес процесите;
• Регистър на организационните звена;
• Регистър на ИТ системите;
• Регистър на третите страни, с които се извършва обмен на лични данни;
• Регистър на документите;
• Регистър на несъответствията;
• Регистър на мерките за постигане на съответствие.

GDPR Compliance Manager е изключително гъвкав и дава следните предимства:

• Възможност за внедряване на Регламента в няколко юридически лица.
• Функционалност за дефиниране от потребителите на собствени групи атрибути, с които да се описва всеки от регистрите спрямо специфичните нужди във всяка организация.
• Осигуряване на взаимовръзка между отделните регистри.
• Категоризиране на личните данни, които организацията събира и обработва.
• Дефиниране и генериране на справки от потребителите. Например: в кои процеси участва дадена ИТ система; в кои процеси се използват чувствителни данни; в кои процеси обработването на лични данни се основава на съгласие и т.н.
• Управление на правата за достъп на потребителите до съответните регистри и функционалности.

GDPR Compliance Manager е особено полезен за длъжностните лица по защита на данните, които трябва да контролират законосъобразността на обработването на лични данни и да поддържат регистри с дейностите по обработване съгласно изискванията на Регламента.

Достъпът до GDPR Compliance Manager може да се осъществява по два начина:

• Чрез инсталация на място при клиента.
• През интернет, „софтуер като услуга“ (SaaS).


Технически характеристики на GDPR Compliance Manager:

• Безплатна база данни PostgreSQL и Tomcat сървър, което не натоварва организациите с допълнителни лицензи;
• Използване на системен софтуер с отворен код;
• HTTPS протокол;
• Минимални системни изисквания за инсталация на място (4GB RAM, 10GB HDD). Инсталира се на Linux;
• Възможност за интеграция с активна директория при инсталация на място.

Клиенти:

• ЧЕЗ 
• Гопет Транс ЕООД
• Агрополихим АД
• Бараж Груп ЕООД
• Талар Фуудс ЕООД

Полезна информация


Контакти:

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер и услуги"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: bborchev@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3


Материали за изтегляне


Брошури GDPR Compliance Manager