www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

ARIS Business Strategy

ARIS Business Strategy позволява на организациите да изградят и внедрят Система от балансирани показатели по световно признатия
подход Balanced Scorecard. По този начин ръководителите могат да формализират целите на ниво компания, звено или конкретен
служител. Balanced Scorecard осигурява прозрачност на целите и представлява среда за комуникиране на стратегията до всички нива в
организационната йерархия. За всяка цел се определят ключови индикатори, които спомагат обективно да се измери степента на
изпълнението й. Прилагането на подхода гарантира, че изградената система от цели и ключови индикатори е консистентна,
непротиворечива и че се измерва само и единствено това, което спомага за изпълнението на целите.

ARIS Business Strategy притежава следните възможности:
 • Изграждане на стратегически карти съобразно подхода Balanced Scorecard;
 • Създаване на причинно-следствени връзки между целите;
 • Дефиниране на набор от ключови индикатори за измерване изпълнението на целите;
 • Осигуряване на взаимовръзка между цели, ключови индикатори и бизнес процеси;
 • Възможност за планиране и отчитане стойностите на ключовите индикатори.